คู่มือการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ดูรายละเอียด
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดูรายละเอียด
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ดูรายละเอียด
ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ ดูรายละเอียด


คู่มือ/เอกสารประกอบการ ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด้านที่ 1-4  ดูรายละเอียด

Share on Line
Share on Pinterest