ประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือน พ.ย. 62

วันที่ 22 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือน พ.ย. 62โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบนโยบาย ข้อสั่งการ ให้ท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการตามภารกิจและสนับสนุนงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์

ในการนี้บุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงาร่วมประชุมผ่าน web Conference ด้วย

Share on Line
Share on Pinterest