ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการพื้นที่จังหวัดพังงา

วันที่ 21 พ.ย. 62 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีประเด็นการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการจากหน่วยงานส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เช่น การปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย การบริหารจัดการศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนาเมืองสมุนไพร(การขับเคลื่อนการพัฒนาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองหลัก การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ ผลความคืบหน้าโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยฯ ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการ เพื่อนำไปขับเคลื่อนโครงการที่รับผิดชอบต่อไป

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา ได้ชี้แจงการบริหารจัดการขยะ และสถานที่กักขังสุนัขและแมว

Share on Line
Share on Pinterest