สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ ขอให้ อปท.แจ้งข้อมูลการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ ขอให้ อปท.แจ้งข้อมูลการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือให้ อปท.แจ้งข้อมูลการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

Share on Line
Share on Pinterest