ขอความร่วมมือเรงรัดและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ ELE ฐานข้อมูลเลือกตั้งท้องถิ่น

ขอความร่วมมือเรงรัดและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ ELE ฐานข้อมูลเลือกตั้งท้องถิ่น

ขอความร่วมมือ ท้องถิ่นอำเภอ/ปลัด อปท. กรุณาตรวจสอบข้อมูลระบบฐานข้อมูลเลือกตั้งท้องถิ่น http://ele.dla.go.th  ตาม นส.จ.สร ที่ 0023.3/3696  ลว 25 ส.ค. 57 ด้วยครับ  เนื่องจากแจ้งหนังสือไปแล้วปรากฏว่าหลายแห่งยังไม่ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ตามที่่แจ้งไป  ทำให้สถานะคะแนนตัวชี้วัดยังมีค่าเป็น 0  จึงขอความกรุณาได้ช่วยเร่งรัดติดตามด้วยครับ

Share on Line
Share on Pinterest