ขอความร่วมมือเรงรัดและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan

ขอความร่วมมือเรงรัดและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan

ขณะนี้ใกล้ระยะเวลาที่ สถ.จะปีดระบบการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบ E-plan ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านท้องถิ่นอำเภอ/ปลัด อปท. ช่วยกรุณาตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan ให้เป็นไปตามกำหนดโดยด่วน  

หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อขัดข้องในการบันทึกและปรับปรุงข้อมููล กรุณาประสาน

ศูนย์สารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ 

0840829495  

Share on Line
Share on Pinterest