สตง.จ.สร.ย้ายที่ทำการใหม่ ติดต่อ-ประสานงาน-ส่งเอกสาร ได้ที่ชั้นล่างอาคารศูนย์แสดงสินค้า O-TOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้ต้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

-

Share on Line
Share on Pinterest