ขอให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบเลือกตั้งท้องถิ่น ELE

ขอให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบเลือกตั้งท้องถิ่น ELE

การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบฐานข้อมูลเลือกตั้งท้องถิ่น

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ/ปลัด อปท. สถ.จ.ได้ดำเนินการติดตามการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบฐานข้อมูลเลือกตั้งท้องถิ่น http://ele.dla.go.th ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2557 ปรากฏว่ามี อปท.บางแห่งข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ไม่สมบูรณ์ ขอความกรุณาแจ้ง จนท.ที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องด้วย[เอกสารแนบ1]

Share on Line
Share on Pinterest