โครงการอบรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะพระทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง จัดโครงการอบรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะพระทอง

ซึ่งอาศัยอยู่ในอ่าวบอน เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายเอกมล หุนเจริญ ปลัดอาวุโส อำเภอคุระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจ.พังงา นายนภเกตน์ แก่นสน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นายสมศักดิ์ หนูสนิท ท้องถิ่นอำเภอคุระบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งในโครงการนี้จะให้การอบรม ให้ความรู้ วิธีการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา กศน.คุระบุรี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุนินทร์ นรภ.ทร.เกาะสุรินทร์ (หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือเกาะสุรินทร์) ที่ได้อำนวยความสะดวก อนุเคราะห์สถานที่และดูแลความปลอดภัยในการจัดโครงการเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะบริเวณอ่าวบอน เพื่อให้ชาวบ้านตระหนัก และร่วมกันดูแลรักษา บ้านเรือนและบริเวณโดยรอบให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด และสวยงาม ปราศจากขยะ

Share on Line
Share on Pinterest