การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ตำบลเกาะพระทอง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ที่ว่าการอำเภอคุรุะบุรี นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอคุระบุรี เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ตำบลเกาะพระทอง โดยประชุมร่วมกันระหว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ท้องถิ่นอำเภอคุรุะบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นได้แก่ ๑) การจัดตั้งศูนย์เฝ่าระวังไฟป่า ๒) การทำแนวกันไฟป่า ๓) ตั้งคณะทำงานราดตระเวน และมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง จัดทำแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

Share on Line
Share on Pinterest