ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีนริศ ฤกษ์ดี นายอำเภอเกาะยาว มอบหมายนายบัญญัติ ปะนะรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (อกส.อ) อำเภอเกาะยาว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกองทุนฯ ติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบ กลั่นกรองให้ความเห็นชอบโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนฯ จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 32 โครงการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest