ประชุมคัดเลือกปลัดเทศบาลเป็นผู้แทนเทศบาลระดับจังหวัด

วันนี้ 14 พ.ย.62 เวลา 15.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคัดเลือกปลัดเทศบาลเป็นผู้แทนเทศบาลระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยนายสรรเสริญ บุณยัษเฐียร ปลัดเทศบาลตำบลกระโสม ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนเทศบาลระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่างต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest