การประชุมการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันนี้ 11 พ.ย.62 เวลา 13.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ศาลากลางจังหวัดพังงาเพื่อพิจารณาการเตรียมพร้อมของแผนงานโครงการงบ ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีส่วนราชการต่างๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการได้เข้าชี้แจงรายละเอียดของโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เช่น

-ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

-ประเด็นยุทธศาสตร์สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

-ประเด็นยุทธศาสตร์สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล

-ประเด็นยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อสร้างสังคมให้มั่นคงและน่าอยู่

-นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้ติดตามผลการดำเนินงานรวมถึงปัญหา อุปสรรค ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือปิดโครงการ จำนวน 13 โครงการอีกด้วย

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest