การประชุม เพื่อชี้แจงและแจ้งแนวทางเตรียมความพร้อมรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อปท.

  วันนี้ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพังงา โดยกลุ่มงานมาตรฐานฯ ได้มีการจัดประชุม ดังนี้

1. ซักซ้อมแนวทางการเสนอ/รายงานเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงาทั้ง 52 แห่ง โดยมี นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุม นางสาวลัดดาวรรณ เดชประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฯ และนายยุทธนา หวานสนิท นสถ.ปก. เป็นผู้ช่วย

2. เวลา 11.00 น.ประชุมเพื่อสอบทานการยื่นคำขอและชี้แจงแนวทางการพิจารณาคำขอกำหนดสำนักงานเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

3. เวลา 13.30 น. นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงและแจ้งแนวทางเตรียมความพร้อมรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อปท. เงินรางวัลประจำปี โดยมี นางสาวลัดดาวัลย์ฯ และนายยุทธนาฯ เป็นผู้ช่วย

Share on Line
Share on Pinterest