ประชุม บุคลากรในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวทาง และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

วันนี้ 5 พ.ย 62 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุม บุคลากรในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวทาง และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพังงา และส่งเสริมสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

Share on Line
Share on Pinterest