ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ 5พ.ย.62 เวลา 13.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา โดยมีวาระเพื่อทราบและดำเนินการ ดังนี้

1.การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.โครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ

3.การจัดทำซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

4.การเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

5.การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าๆ พระบรมราชินี

6.การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7.การประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste)

8.การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

9.การนำเสนอการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง

10.การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

11.การรับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้าฯ ของ อบต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง

12.การบริหารจัดการขยะเพื่อนำไปสู่จังหวัดพังงาสะอาดที่สุด อย่างจริงจังและยั่งยืน

Share on Line
Share on Pinterest