ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด

  วันนี้ 5 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา นายนรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัดรอบการประเมินที่ 2/2562 โดยท่านประธานและคณะทำงาน ให้นำผลการประเมินดังกล่าว มาวางแผนบริหารจัดการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

Share on Line
Share on Pinterest