การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 \"งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมโคกกลอย-ท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา\"

  วันนี้ 4 พ.ย. 62 เวลา 09.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 "งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมโคกกลอย-ท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา" ณ ห้องประชุมโรงแรมเอราวัณโคกกลอย ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และภาคประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญของการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นการพัฒนาด้านกายภาพของการพัฒนาเมือง เพื่อให้ประชาชนอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างเหมาะสม รองรับการขยายตัวของพื้นที่ดำเนินการในระะ 20 ปี พร้อมทั้งจัดทำแผนงานโครงการของการพัฒนาตามแผนแม่บทในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ตามเกณฑ์ คือ

 1.ระบบพัฒนาเมือง/ออกแบบชุมชนเมือง ที่สะท้อนถึงศักยภาพ ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาเมืองอันจะส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองท่องเที่ยวทั้งในเขตเมืองเก่าและพื้นที่ชายฝั่งทะเล ให้ดำรงไว้ซึ่งมรดกของเมือง อัตลักษณ์ ภูมิสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม ตลอดจนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองระดับต่างๆเป็นไปตามบทบาทการพัฒนาหรือการชี้นำของผังเมืองรวมฯ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

 2.งานพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูย่านมืองเก่าพื้นที่สาธารณะของเมืองแหล่งท่องเที่ยว อย่างน้อยต้องมีงานที่เป็นสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงหรือก่อสร้างใหม่) งานปรับปรุงสวนสาธารณะของมืองหรือในเขตชุมชน งานปรับปรุงอาคารที่เป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ งานสนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน งานลานวัฒนธรมและพื้นที่นันทนาการริมทะเล/ชายหาด งานปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหรือมีความเร่งด่วน งานเส้นทางจักรยาน งานปรับปรุงตลาดชุมชนเมือง เป็นต้น

 3.ระบบสนันสนุนการพัฒนาเมืองที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยต้องมีระบบคมนาคมขนส่งและโครงข่ายการสัญจรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเมืองระบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบน้ำอุปโภคบริโภค เป็นต้น ที่สามารถแก้ปัญหาเร่งด่วน สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว

 ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วยโดยได้เสนอแนวทาง  ดังนี้

   1. สร้างจุดเช็คอินทุกสถานที่

   2. เส้นทางจราจร ของรถทุกชนิด จุดจอดรถ และสำหรับคนพิการด้วย

 3.จุดทิ้งขยะที่สวยงาม ปลอดภัยและห้องน้ำเพียงพอ เพื่อช่วยกันรักษาความสะอาด

  4.พื้นของถนน ต้องกันลื่น เหมาะสมแต่ละประเภท เช่น รถประเภทต่างๆ การเดิน วิ่ง เป็นต้น

Share on Line
Share on Pinterest