รับลงทะเบียนผู้สมัครเข้าร่วม ตามโครงการเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้ที่ 28 ต.ค. 62 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา รับลงทะเบียนผู้สมัครเข้าร่วม ตามโครงการเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ

อนึ่ง ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดมาสมัครและร่วมสมัคร ในครั้งนี้

Share on Line
Share on Pinterest