สถ. จัดประชุมหารือข้อราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรม สถ.อธิบดี สถ. ได้เน้นย้ำถึงประเด็นสั่งการใน 5 เรื่องที่จะขอให้ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมมือกันขับเคลื่อนให้สำเร็จ

(1) การร่วมสนับสนุนการจัดงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม” ณ สนามเสือป่าและลานพระราชวังดุสิต ในระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2563 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับภารกิจที่สำคัญยิ่งให้รับผิดชอบการนำประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น มาจัดแสดงและทำการสาธิตในงาน ทั้งนี้ กำหนดให้แต่ละจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันนำภูมิปัญญามาจัดแสดง หมุนเวียนสับเปลี่ยนตลอดระยะเวลาของการจัดงาน

(2) โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งขณะนี้กรมฯได้ดำเนินการจัดส่งพระบรมฉายาลักษณ์ไปยังจังหวัดแล้ว จำนวน 25 จังหวัด และจะดำเนินการจัดส่งพระบรมฉายาลักษณ์ให้ครบถ้วนอีก 51 จังหวัดภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ก็ขอให้จังหวัดที่ได้รับพระบรมฉายาลักษณ์เรียบร้อยแล้วดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ในระดับจังหวัด และดำเนินการส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เรียบร้อย และสมพระเกียรติ

(3) โครงการซุ้มประตูเมือง เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งปรากฎว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ กรมฯ ขอเรียนให้ทราบว่า กรณีที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นๆ นอกเหนือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถดำเนินการได้ โดยขอให้เป็นโครงการโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับจังหวัด รวมถึงโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งขณะนี้จังหวัดได้รายงานผลการคัดเลือกสวนเฉลิมพระเกียรติระดับอำเภอครบทุกอำเภอแล้ว หลังจากนี้ก็ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ ให้ดำเนินการปรับปรุงสวนให้เกิดความสวยงาม และสมพระเกียรติ ก่อนที่จะครบหนึ่งปีในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

(4) การเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยได้ยกเลิกกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่และกฎหมาย ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่บังคับมาแต่เดิม ทำให้ฐานภาษีเปลี่ยนไป

หน้าที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือจะต้องทำประกาศการจัดเก็บภาษีรายแปลง ตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 และประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบเพื่อสร้างความโปร่งใส ทั้งนี้ ก็ขอให้จังหวัดได้ประสานงาน และให้คำแนะนำกับ อปท.ในพื้นที่ให้จัดทำรายละเอียดภาษีรายแปลงให้แล้วเสร็จภายในกำหนด รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไป

(5)การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งกรมฯได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ของ อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อปท. หากมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้น ซึ่งก็พบว่า ยังมี อปท. อีกจำนวน 97 แห่ง ที่ยังไม่ได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านงบประมาณไว้ก่อน หากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น จึงให้จังหวัดประสานงาน อปท.ให้ดำเนินการตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายด้วย

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest