การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 10/2562

วันนี้ 24 ต.ค.62 เวลา 10.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 10/2562 ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อรับทราบและพิจารณาการปฏิบัติงานด้านการจับกุมในคดีต่าง ๆ ของตำรวจภูธรจังหวัดพังงา และฝ่ายปกครอง พร้อมรับฟังรายงานปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จากทุกอำเภอการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดระเบียบสังคมการควบคุมการจำหน่ายสุรารอบสถานศึกษา การกระทำความผิดเกี่ยวกับเด็กความรุนแรงในครอบครัว แรงงานต่างด้าวการค้ามนุษย์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์ ในการปฏิบัติงานดูแลความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ต่อไป

จากนั้นได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา ครั้งที่ 10/2562 โดยมีนายอำเภอ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปราม การบำบัดรักษาผู้เสพ พร้อมทั้งรับทราบนโยบายของสำนักงานป.ป.ส. ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ของยาเสพติดในพื้นที่อำเภอต่างๆเพื่อดำเนินการป้องกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กำชับให้ทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้การแพร่ระบาดยาเสพติดหมดไป

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest