การประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้ากลุ่มงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ 24 ต.ค. 62 เวลา 08.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้ากลุ่มงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 ที่ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีวาระเพื่อทราบและพิจารณาคือ

>ความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดพังงา

>สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

>การเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สถจ.พังงา)

>การมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 (สถจ.พังงา)

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest