พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 23 ต.ค. 62 เวลา 19.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อ.เมืองพังงา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจุดเทียนส่งต่อให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน พร้อมกับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที จากนั่นร่วมรับชมวีดีทัศน์ “ปิยมหาราชรำลึก” เพื่อน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดิน การเลิกทาส การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ล้วนเป็นพื้นฐานนำความเจริญมาจวบจนถึงปัจจุบัน พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือ “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา บุคลากรในสังกัดและท้องถิ่นอำเภอร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Share on Line
Share on Pinterest