การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 10/2562

วันนี้ 22 ต.ค. 62 เวลา 13.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออก 10 ราย การต่อสัญญาพนักงานจ้างตามภารกิจ 5 แห่ง การบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ 10 ราย ดำเนินการเกี่ยวกับการต่อสัญญาพนักงานจ้าง กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 การรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 และการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา นางสาวลัดดาวัลย์ เดชประสิทธิ์ ผอ. กลุ่มงานมาตรฐานฯ และนายยุทธนา หวานสนิท เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ เข้าร่วมประชุมในฐานะเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

Share on Line
Share on Pinterest