ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลครั้งที่10/2562

วันนี้ 22 ต.ค. 62 เวลา 10.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลครั้งที่10/2562ที่ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ลาออก แต่งตั้ง ต่อสัญญาจ้าง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 การรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานเทศบาลเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาลเมืองพังงาและการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้โอนพนักงานเทศบาล กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา นางสาวลัดดาวัลย์ เดชประสิทธิ์ ผอ. กลุ่มงานมาตรฐาน ฯ และ นายยุทธนา หวานสนิท เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ เข้าร่วมประชุมในฐานะเลขานุการฯ / ผู้ช่วยเลขานุการฯ

Share on Line
Share on Pinterest