การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 10/2562

วันนี้ 22 ต.ค. 62 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เพื่อรับทราบการโอนข้าราชการไปสังกัดหน่วยงานอื่น 1 ราย การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ อบจ.พังงา ประจำปี 2562 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 1 ราย และพิจารณาเห็นชอบให้ข้าราชการลาออก 1 ราย

ในการนี้นางสาวสุทธิดาแก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest