วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 ม.ค. 2565 สร 0023.1/ว29 กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรสจสอบอาคาร" รุ่นที่ 14 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
14 ม.ค. 2565 สร 0023.1/ว35 การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ปฏิบัติราชการแทน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
14 ม.ค. 2565 สร 0023.5/ว211 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอปราสาท และศีขรภูมิ) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
14 ม.ค. 2565 สร 0023.3/ว6682 การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
14 ม.ค. 2565 สร 0023.3/ว34 ติดตามการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
14 ม.ค. 2565 สร 0023.3/ว203 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (มกราคม -มีนาคม 2565) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
14 ม.ค. 2565 สร 0023.3/ 13 การเปลียนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทอ.รัตนบุรี) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
14 ม.ค. 2565 สร 0023.3/ว32 การสำรวจการดำเนินการ/การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
14 ม.ค. 2565 สร 0023.2/ว33 ขอความร่วมมือรณรงค์ "สร้างวิถีครู" ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2565 สร 0023.5/ว188 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอลำดวน พนมดงรัก และนายอำเภอศีขรภูมิ) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2565 สร 0023.5/ว189 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอพนมดงรัก และนายอำเภอปราสาท) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2565 สร 0023.5/ 514 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอพนมดงรัก) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2565 สร 0023.3/ว28 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 20/2564 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2565 สร 0023.3/ว30 ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2565 สร 0023.3/ว27 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2565 สร 0023.3/ว26 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2565 สร 0023.2/ว177 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ (ก.ท.จ.สุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2565 สร 0023.2/ว176 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรังปรุงรอบเดือนตุลาคม 2562 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2565 สร 0023.3/ว26 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2565 สร 0023.4/ว170 ขอเชิญประชุมเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ชุดที่ 9 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest