วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ก.ย. 2564 สร 0023.5/ว4898 การโอนอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(นายอำเภอท่าตูม รัตนบุรี และนายอำเภอสังขะ) ประเภท1
21 ก.ย. 2564 สร 0023.3/ว659 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท1
21 ก.ย. 2564 สร 0023.3/ว12642 มาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพักชำระต้นเงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานการร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์) ประเภท1
21 ก.ย. 2564 สร 0023.3/ผวจ.ส่ง12632 การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 3(นายอำเภอปราสาท) ประเภท1
21 ก.ย. 2564 สร 0023.3/ผวจ.ส่ง12631 การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 2 (นายอำเภอศีขรภูมิ) ประเภท1
21 ก.ย. 2564 สร 0023.3/ว4897 ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ประเภท1
21 ก.ย. 2564 สร 0023.5/ 369 การโอนเงินค่าตอบแทนการประชุม กจจ.สุรินทร์ ประเภท1
21 ก.ย. 2564 สร 0023.5/ว4887 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(นายอำเภอปราสาท สำโรงทาบ สังขะ พนมดงรัก และนายอำเภอลำดวน) ประเภท1
21 ก.ย. 2564 สร 0023.3/ว4832 การจัดสรรและการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ประเภท1
21 ก.ย. 2564 สร 0023.3/ว4870 การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 2) (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) ประเภท1
21 ก.ย. 2564 สร/ว4890 การบันทึกข้อมูลในระบบการติดตามข้อมูลปริมาณงานของท้องถิ่นอำเภอ (Workload Tracking System) ประเภท1
21 ก.ย. 2564 สร 0023.2/ว4885 แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาลาคม 2562 ประเภท1
21 ก.ย. 2564 สร 0023.3/ว4879 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) ประเภท1
21 ก.ย. 2564 สร 0023.3/ 12580 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2 - 3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
20 ก.ย. 2564 สร 0023.5/ว647 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2564 สร 0023.3/ว368 แจ้งผลการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2564 สร 0023.3/ว4864 กฎกระทรวงยกเว้นคค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2564 สร 0023.2/ว4851 ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของก.ท. (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2564 สร/ว4848 แผนงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบต.และ นายกอบต. (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2564 สร 0023.3/ว4856 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในกิจกรรม "วันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก พ.ศ. 2564" (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest