วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ก.ค. 2565 สร 0023.3/ว486 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลฯ (เพิ่มเติม) ประเภท1
6 ก.ค. 2565 สร 0023.5/ว9334 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอเมืองสุรินทร์) ประเภท1
6 ก.ค. 2565 สร 0023.5/ว3307 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอเขวาสินรินทร์ กาบเชิง และอำเภอสังขะ) ประเภท1
6 ก.ค. 2565 สร 0023.4/ว482 การสำรวจที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
6 ก.ค. 2565 สร 0023.3/ 253 การปรับอัตราเงินอุดหนุน ประเภท1
5 ก.ค. 2565 สร 0023.5/ว481 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2565 สร 0023.5/ว3301 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2565 สร 0023.5/ว3282 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2565 สร 0023.5/ว475 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2565 สร 0023.3/ 9259 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2565 สร 0023.4/ว480 รายงานผลตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2565 สร 0023.3/ว3291 ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2565 สร 0023.3/ว3290 แนวทางปฎิบัติและปฎิทินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ.3 อนนไลน์ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2565 สร 0023.3/ว478 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(นายอำเภอสำโรงทาบ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2565 สร 0023.3/ว3288 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565" (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2565 สร 0023.3/ว477 ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2565 สร 0023.3/ว3285 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 6 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2565 สร 0023.3/ว3284 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2565 สร 0023.3/ 9213 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2565 สร 0023.5/ว476 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest