วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 481 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ประกาศมาแล้ว 32 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 479 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 477 แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือก ผู้สังเกตการณ์ ฯ (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 478 อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2564 สร 0023.2/ว 3269 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการโอนพนักงานเทศบาล กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง (ดำรงตำแหน่งไม่ครบ 2 ปี) (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 471 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 470 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มาตรการการกักกันตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3238 ลงวันที 30 มิถุนายน 2564 โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 473 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 476 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดวยการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2564 สร 0023.4/ว 474 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2564 สร 0023.4/ว 475 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กฎกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 472 การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1 (เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564) (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 3255 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ และท่าตูม) (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ 8542 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (อำเภอสังขะ) (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2564 สร 0023.6/ว 3246 ขอเปลี่ยนแปลงวันดำเนินการ "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมารฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงการสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น การเลื่อนตำแหน่งและระดับ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 3242 ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ 8508 ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ (นายอำเภอศีขรภูมิ) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 3243 หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 3245 คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest