วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 ก.ค. 2564 สร0023.4/ว 491 กฏกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2564 สร0023.4/ว 3374 แจ้งผลการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 493 ขอส่งประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนเทศบาล (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอโนนนารายณ์ ศรีณรงค์ พนมดงรัก และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)) (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2564 สร0023.4/ว 3381 กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือฯ (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2564 สร0023.4/ว 3380 แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติครั้งที่ 1/2564 (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2564 สร0023.2/ว8920 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (ก.ท.จ.สุรินทร์) แทนในตำแหน่งที่ว่าง (นายอำเภอ ทุกแห่ง ยกเว้น อ.พนมดงรัก ศรีณรงค์ โนนนาราณ์ และนายก.ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2564 สร 0023.2/ว3399 ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3388 ซักซ้อมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/การก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3382 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่แนวปฏิบัติ (Beat Practice) ในพื้นที่อื่นต่อไป (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2564 สร 0023.3/8869 เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (นายอำเภอสำโรงทาบ) (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3369 เชิญประชุมนายกเทศมนตรีที่ตำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อยู่ เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุรินทร์ และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดสุรินทร์แทยตำแหน่งที่ว่าง (นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอโนนนารายณ์ ศรีณรงค์ และพนมดงรัก) (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 3364 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ และนายอำเภอสนม) (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 489 การจัดทำผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 263 การรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 488 ประชาสัมพันธ์สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3336 แนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3325 รายงานผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 30 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 487 การโอนเงินค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ทอ.สนม สังขะ ปราสาท รัตนบุรี กาบเชิง โนนนารายณ์ ศรีณรงค์ บัวเชด ชุมพลบุรี และพนมดงรัก) (ประกาศมาแล้ว 30 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 3327 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอ.รัตนบุรี และสนม) (ประกาศมาแล้ว 30 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 485 แจ้งประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งของนายกรัฐมนตรี (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 30 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest