วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 489 การจัดทำผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 263 การรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 488 ประชาสัมพันธ์สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3336 แนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3325 รายงานผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 487 การโอนเงินค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ทอ.สนม สังขะ ปราสาท รัตนบุรี กาบเชิง โนนนารายณ์ ศรีณรงค์ บัวเชด ชุมพลบุรี และพนมดงรัก) (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 3327 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอ.รัตนบุรี และสนม) (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 485 แจ้งประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งของนายกรัฐมนตรี (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 486 ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3314 การจัดทำแผนงานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565 (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 484 การโอนเงินค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ทอ.เมืองสุรินทร์ จอมพระ พนมดงรัก ลำดวน สำโรงทาบ ศีขรภูมิ และปราสาท) (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ 8712 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอ.กาบเชิง) (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3301 การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2564 สร 0023.2/ว3304 ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 483 การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มที่รวบรวมสื่อการสอนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2564 สร0023.2/ว3303 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2564 สร 0023.5/3298 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 481 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 479 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 30 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 477 แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือก ผู้สังเกตการณ์ ฯ (ประกาศมาแล้ว 30 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest