วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ 8989 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอกาบเชิง) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3432 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 497 ขอส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนเทศบาลระดับจังหวัด (ท้องถิ่น ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอโนนนารายณ์,ศรีณรงค์,พนมดงรัก)และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 496 แจ้งประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งของนายกรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3393 การจดทะเบียนแหล่งน้ำ (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 495 ประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานานชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ทอ.จอมพระ ท่าตูม ปราสาท รัตนบุรี ศีขรภูมิ สนม สังขะ สำโรงทาบ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 494 การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตร "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยและอนุบาล New Normal ระดับ 3 เพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID-19 ระลอก 3" (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 492 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แบบบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ครั้งที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2564 สร0023.4/ว 491 กฏกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2564 สร0023.4/ว 3374 แจ้งผลการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 493 ขอส่งประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนเทศบาล (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอโนนนารายณ์ ศรีณรงค์ พนมดงรัก และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)) (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2564 สร0023.4/ว 3381 กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือฯ (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2564 สร0023.4/ว 3380 แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติครั้งที่ 1/2564 (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2564 สร0023.2/ว8920 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (ก.ท.จ.สุรินทร์) แทนในตำแหน่งที่ว่าง (นายอำเภอ ทุกแห่ง ยกเว้น อ.พนมดงรัก ศรีณรงค์ โนนนาราณ์ และนายก.ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2564 สร 0023.2/ว3399 ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3388 ซักซ้อมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/การก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3382 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่แนวปฏิบัติ (Beat Practice) ในพื้นที่อื่นต่อไป (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2564 สร 0023.3/8869 เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (นายอำเภอสำโรงทาบ) (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3369 เชิญประชุมนายกเทศมนตรีที่ตำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อยู่ เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุรินทร์ และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดสุรินทร์แทยตำแหน่งที่ว่าง (นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอโนนนารายณ์ ศรีณรงค์ และพนมดงรัก) (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 3364 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ และนายอำเภอสนม) (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest