วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
31 ก.ค. 2557 สร0023.3/8384 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2559 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2557 สร0023.3/8385 การคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชี (ประกาศมาแล้ว 2559 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2557 สร0023.3/ว8386 การคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชี (ประกาศมาแล้ว 2559 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2557 - เบอร์โทร สำนักงานในจังหวัดสุรินทร์ (ประกาศมาแล้ว 2559 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2557 สร0023.3/8596 ขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 2559 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2557 สร0023.3/ว3289 ขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 2559 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2557 สร0023.5/534 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2559 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2557 สร0023.5/ว297 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2559 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2557 สร0023.3/ว3249 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 2560 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2557 สร0023.3/ว3247 ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/2558 (ประกาศมาแล้ว 2560 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2557 สร0023.3/ว3197 การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ (ประกาศมาแล้ว 2560 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2557 สร0023.3/8420 การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ (ประกาศมาแล้ว 2560 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2557 สร0023.3/ว3246 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2558" (ประกาศมาแล้ว 2560 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2557 สร0023.3/8528 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2558" (ประกาศมาแล้ว 2560 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2557 สร0023.3/ว278 การโอนเงินจัดสรรประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2560 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2557 สร0023.3/532 การโอนเงินจัดสรรประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2560 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2557 สร0034/8197 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล5" (ประกาศมาแล้ว 2560 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2557 สร0023.1/ว277 การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 (ประกาศมาแล้ว 2560 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2557 สร0023.5/ว3252 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ปีงบ2557 (ประกาศมาแล้ว 2560 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2557 สร0023.5/8546 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ปีงบ2557 (ประกาศมาแล้ว 2560 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest