วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ส.ค. 2557 สร0023.3/ว3364 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ (ประกาศมาแล้ว 2553 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2557 สร0023.3/8855 การกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 2553 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2557 สร0023.3/ว3363 การกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 2553 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2557 สร0023.5/ว527 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2553 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2557 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศมาแล้ว 2553 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2557 สร0023.3/ว3362 การดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1ครัวเรือนยากจน(ทั้งประเทศ) (ประกาศมาแล้ว 2553 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2557 สร0023.3/8849 การดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1ครัวเรือนยากจน(ทั้งประเทศ) (ประกาศมาแล้ว 2553 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2557 สร 0023.3/289 การดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด(cctv) (ประกาศมาแล้ว 2554 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2557 สร0023.3/8799 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2554 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2557 สร0023.3/ว3349 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2554 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2557 สร0023.3/8800 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา2557 (ประกาศมาแล้ว 2554 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2557 สร0023.3/8795 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา2557 (ประกาศมาแล้ว 2554 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2557 สร0023.2/ว546 แจ้ง อปท.ที่มีครูผู้ดูและเด็ก รายงานการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก(เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 2554 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2557 - มติ กทจ.ครั้งที่7/2557 ลว.24 ก.ค.57 (ประกาศมาแล้ว 2555 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2557 สร0023.3/537 แจ้งให้ อปท.เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 (ประกาศมาแล้ว 2555 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2557 สร0023.3/ว284 แจ้งให้ อปท.เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 (ประกาศมาแล้ว 2555 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2557 สร0023.3/280 อปท.ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ผ่านระบบ INFO ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2555 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2557 สร0023.1/ว283 โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ปีงบ2558 (ประกาศมาแล้ว 2558 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2557 - มติ ก.อบต.ครั้งที่ 7/2557 (ประกาศมาแล้ว 2558 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2557 สร0023.3/8633 ประชาสัมพันธ์การจัดมหกรรมการจัดศึกษาท้องถิ่น ประจำปี2557 (ประกาศมาแล้ว 2558 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest