วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 พ.ย. 2557 ที่ สร 0023.2/ว 4406 ลงวันที่ 13 ต.ค. 2557 ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ การเลื่อนนอกระดับควบ สายงานวิทยาศาสตร์และนิติกร พ.ศ. 2557 (ประกาศมาแล้ว 2513 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2557 ที่ สร 0023.2/ว 4408 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนนอกระดับควบขั้นสูง สายงานวิทยาศาสตร์และนิติการ พ.ศ. 2557 (ประกาศมาแล้ว 2513 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2557 สร 0023.3/ว 446 การรายงานข้อมูลโครงการ/ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 2513 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2557 สร 0023.3/ว 447 การดำเนินโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" (ประกาศมาแล้ว 2514 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2557 สร0023.5/ว4704 การออกร้านธารากาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2557 (ประกาศมาแล้ว 2517 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2557 สร0023.5/443 การโอนเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2517 วัน) ประเภท1
30 ต.ค. 2557 สร 0023.1/ว440 ขอรับการสนับสนุนอาหาร (ข้าวกล่อง) พร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย (ประกาศมาแล้ว 2518 วัน) ประเภท1
30 ต.ค. 2557 สร 0023.3/ว 4711 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 และมาตรา 85 แห่ง พรบ.สภาครูฯ พ.ศ. 2556 (ประกาศมาแล้ว 2518 วัน) ประเภท1
30 ต.ค. 2557 สร0023.3/ว4712 การแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2518 วัน) ประเภท1
29 ต.ค. 2557 สร0023.5/ว437 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงบิโตรเลียมให้แก่อปท. (ทต./อบต.) (ประกาศมาแล้ว 2519 วัน) ประเภท2
29 ต.ค. 2557 สร0023.5/778 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงบิโตรเลียมให้แก่อปท. (เทศบาลเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 2519 วัน) ประเภท2
29 ต.ค. 2557 สร0023.3/783 การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อจัดสรรให้ อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด (ประกาศมาแล้ว 2519 วัน) ประเภท1
29 ต.ค. 2557 สร 0023.1/ว436 การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 2519 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2557 - ให้แจ้ง อบต.ท่าสว่าง และ อบต.แจนแวน จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมในการขอยกเลิกมติ ก.อบต.สุรินทร์ (ประกาศมาแล้ว 2520 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2557 ว12709 การประชุมชี้่แจงนโยบายการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2557 (ประกาศมาแล้ว 2520 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2557 สร0023.5/ว4658 แผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งปม.2558 (ประกาศมาแล้ว 2520 วัน) ประเภท1
27 ต.ค. 2557 สร 0023.1/ว434 การประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 2521 วัน) ประเภท1
27 ต.ค. 2557 - ใหจัดส่งเอกสาร/แก้ไขเอกสาร ในการขอความเห็นชอบเลื่อนระดับ (ควบต้น ควบสูง) (ประกาศมาแล้ว 2521 วัน) ประเภท1
24 ต.ค. 2557 สร 0023.1/ว429 พิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ บิดานายสมพงษ์ ศรีสัตยเสถียร หน.กง.กร. (ประกาศมาแล้ว 2524 วัน) ประเภท1
24 ต.ค. 2557 สร 0023.1/ว430 ขอรับการสนับสนุนอาหาร (ข้าวกล่อง) พร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย (ประกาศมาแล้ว 2524 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest