วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ส.ค. 2557 สร0023.3/9540 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2557 รอบที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 2539 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2557 สร0023.3/ว313 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่3/2557 (ประกาศมาแล้ว 2540 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2557 สร0023.3/572 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่3/2557 (ประกาศมาแล้ว 2540 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2557 สร0023.2/ว312 การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2540 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2557 ที่ สร 0023.3/9356 ยกเลิกการจัดทำงบประมาณพ.ศ 2558 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินช่วยเหลือบุตร สวัสดิการ)และเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) (ประกาศมาแล้ว 2541 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2557 ที่ สร 0023.3/ว3550 ยกเลิกการจัดทำงบประมาณพ.ศ 2558 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินช่วยเหลือบุตร สวัสดิการ)และเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) (ประกาศมาแล้ว 2541 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2557 สร0023.2/ว310 แจ้ง อปท.ที่รายงาน จ.18 ไม่ครบ และอปท.ที่ยังไม่ส่ง จ.18/ครูผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ตามบัญชีราชชื่อที่แนบ) (ประกาศมาแล้ว 2541 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2557 สร0023.2/ ขอให้รายงานเงินเดือน ครู ผดด. แบบจ.18 (ประกาศมาแล้ว 2541 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2557 สร0023.3/ว712 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุม โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 2541 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2557 สร0023.5/ การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2544 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2557 สร0023.3/ว3508 การประชาสัมพันธ์คัดเลือก"ผู้หญิงเก่ง 2558"และ"องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2558" (ประกาศมาแล้ว 2544 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2557 สร0023.3/9255 การประชาสัมพันธ์คัดเลือก"ผู้หญิงเก่ง 2558"และ"องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2558" (ประกาศมาแล้ว 2544 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2557 สร0023.3/9254 การประชาสัมพันธ์คัดเลือก"ผู้หญิงเก่ง 2558"และ"องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2558" (ประกาศมาแล้ว 2544 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2557 - ทวงเงินเดือน จ.18 (ประกาศมาแล้ว 2544 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2557 สร0023.2/ว307 การส่งเอกสารประกอบการส่งบัญชีถือจ่ายเงินเดือนบญชีถือจ่ายข้าราชการครูและพนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบ 2555 (ประกาศมาแล้ว 2544 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2557 สร0023.2/ว306 แจ้งให้ อปท.รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ รอบเดือนเมษายน (ประกาศมาแล้ว 2544 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2557 ที่สร 0023.2/ว307 บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (ประกาศมาแล้ว 2545 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2557 สร0023.2/ว3499 มติที่ประชุมกรรมการพนกงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ (ประกาศมาแล้ว 2545 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2557 สร0023.3/ว3500 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ2557 (ประกาศมาแล้ว 2545 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2557 สร0023.3/ว305 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2557 (ประกาศมาแล้ว 2545 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest