วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ส.ค. 2557 สร0023.5/ว320 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2533 วัน) ประเภท1
26 ส.ค. 2557 สร0023.1/ว321 การรับรองลำไยปลายทางนอกแหล่งผลิตตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2557 (ประกาศมาแล้ว 2533 วัน) ประเภท1
26 ส.ค. 2557 สร0023.1/ว323 พิธีฌาปนกิจศพ นายก้องเกียรติ ศิริมาก (ประกาศมาแล้ว 2533 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2557 สร0023.5/ว3703 การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 2534 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2557 สร0018.1/ว3618 การกระจายผลผลิตด้านการเกษตร(ลำไย)ไปสู่ผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ (ประกาศมาแล้ว 2534 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2557 ลต(สร)0702/ว1908 การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 2534 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2557 มท.0803/ว1270 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฏีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 (ประกาศมาแล้ว 2534 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2557 มท.0803/ว1317 บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์(เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 2534 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2557 สร0023.3/ว3697 ขอเชิญประชุมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดสุรินท ร์ (ประกาศมาแล้ว 2534 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2557 สร0023.3/ว3696 แนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2534 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2557 สร0023.2/ว3693 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน (ประกาศมาแล้ว 2534 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2557 สร0023.5/9553 รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 2534 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2557 สร0023.3/ว318 ขอความร่วมมือรายงานรายชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบลที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินงานรับแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58 (ประกาศมาแล้ว 2537 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2557 สร0023.3/319 เร่งรัดให้ อปท.เป้าหมายกรอกข้อมูลในแบบประเมินกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่มีการบริหารจัดการด้วยวิธีสหกรณ์ (ประกาศมาแล้ว 2537 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2557 สร0023.2/ว3593 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2538 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2557 สร0023.2/ว3591 ประการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 2538 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2557 สร0023.1/ว314 ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 2538 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2557 สร0023.5/571 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2539 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2557 สร0023.5/ว315 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2539 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2557 สร0023.3/ว3614 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2557 รอบที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 2539 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest