วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 พ.ย. 2557 สร 0023.5/ ว5301 ลว. 28 พ.ย 57 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท พ.ศ. 2542 งวดที่ 11 ปี งปม. 2557 (ประกาศมาแล้ว 2489 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2557 สร 0003/1258 ลว. 20 พ.ย. 57 โครงการประชาสัมพันธ์พราะราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ (สำหรับผู้มีสิทธิ (ประกาศมาแล้ว 2490 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2557 สร 0023.5/ ว5275 การขึ้่นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศมาแล้ว 2490 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2557 สร0023.5/ว484 ลว26พ.ย.57 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2490 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2557 สร0023.5/ว5255 ลว26พ.ย.57 สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน (ประกาศมาแล้ว 2490 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2557 สร0023.5/ว5257 ลว26พ.ย.57 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ประกาศมาแล้ว 2490 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 สร 0023.3/ ลว. 26 พ.ย 57 ติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. งปม. 2558 (ประกาศมาแล้ว 2491 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 สร 0023.3/ ว5223 ลว. 25 พ.ย 57 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ 2557 (ประกาศมาแล้ว 2491 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 สร0023.3/ว5224 25พ.ย.57 การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 2491 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 สร0023.3/ว485 26พย.57 ถึง เทศบาลเมืองสุรินทร์ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 2491 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 สร0023.3/ว5242 26พ.ย.57(นายอำเภอทุกอำเภอ) มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (ประกาศมาแล้ว 2491 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 สร 0023.3/ ว 14237ลว. 25 พ.ย 57 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ประกาศมาแล้ว 2491 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 สร 0023.5/ ว5215 ลว. 25 พ.ย 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานวิศวกรรม 57 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2491 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 สร 0023.5/ ว 5222 ลว. 25 พ.ย 57 การโอนเงิินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2557 (ประกาศมาแล้ว 2491 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 สร0023.3/ว5236 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 2491 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 สร0023.2/ว5119 20พ.ย.57 มัติที่ประชุม ก.ท.จ. สุรินทร์ ครั้งที่10/2557(ฉบับแก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 2491 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2557 สร0023.1 25พ.ย.57 ขอเลื่อนการประชุม (ประกาศมาแล้ว 2492 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2557 สร 0023.3/ว 14201 ลว 25 พ.ย. 2557 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 1 (เดือนตลุาคม-ธันวาคม 2557) (ประกาศมาแล้ว 2492 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2557 สร0023.3/ว5208 25พ.ย.57 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ (ประกาศมาแล้ว 2492 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2557 สร 0023.3/ว 5206 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 2492 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest