วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ก.ย. 2557 ที่สร 0023.3/ว347 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำการจดทะเบียนพานิชย์ในการประกอบกิจการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงาช้าง (ประกาศมาแล้ว 2522 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 ที่สร 0023.3/ 10078 ประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 2522 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 ที่ สร 0023.3/3816 ประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 2522 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 ที่สร 0023.5/ว335 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2522 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 ที่ สร 0023.5/619 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2522 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 ที่ สร 0023.5/617 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2522 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 ที่ สร 0023.5/616 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2522 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 ที่สร 0023.2/ว3864 แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ประกาศมาแล้ว 2522 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 ที่สร 0023.5/ว341 ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแลบะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558ในระบบ(e-LAAS)กำหนดการเข้าปฏิบัติงานในระบบระหว่างวันที่ 4 กันยายน 25557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 (ประกาศมาแล้ว 2522 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 ที่สร 0023.3/ว342 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ยังไม่ได้รับแจ้งรายงานการดำเนินการแต่อย่างใดจึงขอให้สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอำเภอ รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบติดตามสถานะของผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบันให้ทราบ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557 (ประกาศมาแล้ว 2522 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 ขอความร่วมมือขอความร่วมมือประสานงานอปท.ที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยว ขอความร่วมมือขอความร่วมมือประสานงานอปท.ที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รายงานให้จังหวัดภายในวันที่ 9 กันยายน 2557 (ประกาศมาแล้ว 2522 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2557 ที่สร 0023.3/ว344 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่14(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2)ประจำปีงบประมาณ 2557 (ประกาศมาแล้ว 2523 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2557 ที่สร 0023.3/ว343 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่14(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2)ประจำปีงบประมาณ 2557 (ประกาศมาแล้ว 2523 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2557 มติก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ครั้งที่8 /2557 มติก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่8/2557 (ประกาศมาแล้ว 2524 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2557 ที่สร 0023.3/ว339 ขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 2524 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2557 ที่สร 0023.3/611 ขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณืแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 2524 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2557 ที่สร 0023.3/ว3841 การจัดทำตัวชี้วัดตามครับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็เอง (ประกาศมาแล้ว 2524 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2557 ที่สร 0023.3/10109 การจัดทำตัวชี้วัดตามครับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็เอง (ประกาศมาแล้ว 2524 วัน) ประเภท1
2 ก.ย. 2557 ที่สร 0023.3/608 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2525 วัน) ประเภท1
2 ก.ย. 2557 ที่สร 0023.3/ว336 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2525 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest