วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ก.ย. 2564 สร 0023.4/ว4633 การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีมีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงหรือพ้นจากตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2564 สร 0023.5/ว4676 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินประจำปี พ.ศ. 2564 ไว้เหลื่อมปี (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2564 สร 0023.3/ว619 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2564 สร 0023.3/ว620 การส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัรฑ์นม (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2564 สร 0023.5/ว618 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2564 สร 0023.5/ว4642 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ และนายอำเภอศีขรภูมิ) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2564 สร 0023.5/ว617 การโอนเงินค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ท้องถิ่นอำเภอรัตนบุรี เขวาสินรินทร์ ศรีณรงค์ ท่าตูม ปราสาท พนมดงรัก และท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2564 สร 0023.5/ 352 การรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2564 สร 0023.2/ 11896 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2564 สร 0023.3/ว4626 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2564 สร 0023.3/ว615 การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญาหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2564 สร 0023.3/ว4631 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2564 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2564 สร 0023.5/ 11842 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอปราสาท) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2564 สร 0023.5/ว613 แนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2564 สร 0023.5/ว612 แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฯ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2564 สร 0023.3/ว611 แผนกำหนดการโครงการตรวจติดตามถิดบทเรียนผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2564 สร 0023.4/ว4540 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2564 สร 0023.5/ว11741 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2564 สร 0023.3/ว4586 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จพดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2564 สร 0023.2/ว4581 แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest