วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 ก.ค. 2564 ที่ สร 0023.2/ว3607 ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112(1/2564) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2564 สร 0023.2/ว3606 ประชาสัมพันธ์โครงการ "Meet the Expert" ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2564 สร 0023.1/ว 1227 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ 9403 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3580 ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 3(นายอำเภอเมืองสุรินทร์ นายอำเภอพนมดงรัก และนายอำเภอศีขรภูมิ) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2564 สร 0023.3/9373 การถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) (นายอำเภอจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2564 สร 0023./ว 3586 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3585 ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3584 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมารรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3566 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (นอ.ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3567 การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564) (นายอำเภอสังขะ ศีขรภูมิ จอมพระ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ 9318 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอสยุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2-3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ 9317 การยื่นคำร้องขอย้ายของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอสังขะ) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2564 สร0023.5/9320 การดำรงเงินฝากกับธนาคารเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ อปท.กู้เงินจากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยต่ำ(นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2564 สร0023.5/9319 การดำรงเงินฝากกับธนาคารเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ อปท.กู้เงินจากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยต่ำ(นายก อบจ.) (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2564 สร0023.5/ว3569 การดำรงเงินฝากกับธนาคารเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ อปท.กู้เงินจากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยต่ำ(นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2564 สร 0023.5/ว 3568 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2564 สร 0023.5/9287 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอปราสาท) (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3570 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (นายอำเภอปราสาท นายอำเภอท่าตูม และนายอำเภอจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2564 สร 0023.2/ว3537 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest