วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 มิ.ย. 2564 0023.3/ว 454 ขอความมือขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 38 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 3126 การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 38 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 450 ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 38 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2564 สร 0023.5/ว 453 แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) (ประกาศมาแล้ว 38 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2564 สร 00263.1/ว 449 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ (ประกาศมาแล้ว 38 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ 8211 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโครงการนำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 (นายอำเภอปราสาท) (ประกาศมาแล้ว 38 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2564 สร 0023.5/ว 451 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ. ทุก อ. และนายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 38 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2564 สร 0023.5/ 8208 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอสนม) (ประกาศมาแล้ว 39 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 3095 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (ประกาศมาแล้ว 39 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 3094 รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (ประกาศมาแล้ว 39 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 3089 โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 (นอ.ทุก อำเภอ และนายก.ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 40 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 3078 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564 (ประกาศมาแล้ว 40 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 447 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 40 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 3073 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 40 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2564 กค 0727.07/ว 771 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2563 (ประกาศมาแล้ว 40 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2564 สร 0023.5/ว 3077 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอ.กาบเชิง ท่าตูม) (ประกาศมาแล้ว 40 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2564 สร 0023.5/ 8119 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอ.กาบเชิง) (ประกาศมาแล้ว 40 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 445 สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี (นายก.อบจ.สร และ นายก.ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 40 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 444 สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 40 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 443 รวบรวมข้อมูลการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (ทอ. ทุก อำเภอ อบจ.สร. และ ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 40 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest