วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 มิ.ย. 2564 สร 0023.2/ว3188 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พ.ค.64 (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 3192 ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด (นอ.ทุก อำเภอ และนายก.ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 3193 การอบรมความรู้เรื่้องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ (นอ.ทุกอำเภอ และนายก.ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 3194 แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) (นอ.จอมพระ ท่าตูม ปราสาท รัตนบุรี ศีขรภูมิ สนม สังขะ สำโรงทาบ และนายก.ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 3187 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการระบบสารสนเทศงบประมาณ (นายก.อบจ.สร และ นายก.ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2564 สร 0023.5/ว 3180 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอ.สำโรงทาบ ปราสาท รัตนบุรี และนอ.ศรีณรงค์) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 464 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน (ทอ.ทุก อำเภอ นายก.อบจ.สร. และนายก.ทม.สร) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 463 การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่างๆ (ทอ.ทุก อำเภอ นายก.อบจ.สร และนายก.ทม.สร) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 3166 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ ยกเว้น (อำเภอศรีณรงค์ โนนนารายณ์ และพนมดงรัก) และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 3152 การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 (ประกาศมาแล้ว 38 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 3160 การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 38 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2564 สร 0023.5/ว 3161 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 38 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2564 สร 0023.5/ว 3162 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ส่วนราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 38 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2564 สร 0023.5/ว 3162 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ส่วนราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 38 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2564 สร0023.2/ว3157 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (ก.ท.จ.สุรินทร์) แทนในตำแหน่งที่ว่าง (นายอำเภอ ทุกแห่ง ยกเว้น อ.พนมดงรัก ศรีณรงค์ โนนนาราณ์ และนายก.ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 38 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2564 สร 0023.2/560 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 38 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2564 สร 0023.3/ว 3151 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 (นอ.ทุก อำเภอ และนายก.ทม.สร) (ประกาศมาแล้ว 39 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2564 สร 0023.1/ว 457 ขอเชิญประชุมประจำเดือน ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ (ประกาศมาแล้ว 39 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2564 สร 0023.5/243 การโอนเงินค่าตอบแทนการประชุม กจจ.สุรินทร์ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 39 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2564 สร 0023.5/ว 3149 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอสนม นายอำเภอสำโรงทาบ และนายอำเภอกาบเชิง) (ประกาศมาแล้ว 39 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest