วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ส.ค. 2564 สร 0023.6/ว 3921 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "คนสุรินทร์กลับบ้าน (SURIN BACK HOME)" ประเภท1
3 ส.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3922 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนการถายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประเภท1
3 ส.ค. 2564 สร 0023.3/ว 532 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นการชั่วคราวต่อไป ประเภท1
3 ส.ค. 2564 สร 0023.3/ว 531 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ.ทุกอำเภอ นายก.อบจ.สร และนายก.ทม.สร. ประเภท1
2 ส.ค. 2564 สร 0023.5/ว 530 การโอนเงินค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ท้องถิ่นอำเภอเมือง ศรีณรงค์ และท้องถิ่นอำเภอลำดวน) ประเภท1
2 ส.ค. 2564 สร 0023.5/ว 528 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ประเภท1
2 ส.ค. 2564 สร 0023.5/ว 529 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
2 ส.ค. 2564 สร 0023.5/ว 3902 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอลำดวน ชุมพลบุรี และนายอำเภอศีขรภูมิ) ประเภท1
2 ส.ค. 2564 สร 0023.6/ว 3864 การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภท1
2 ส.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3892 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) (นายอำเภอจอมพระ ท่าตูม ปราสาท และสังขะ) ประเภท1
2 ส.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3862 แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (นายอำเภอจอมพระ ท่าตูม ปราสาท รัตนบุรี ศีขรภูมิ สนม สังขะ สำโรงทาบ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) ประเภท1
2 ส.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3864 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ประเภท1
2 ส.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3861 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
2 ส.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3869 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
30 ก.ค. 2564 สร0023.3/ว3863 กฏกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2564 สร0023.5/10011 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (อำเภอสำโรงทาบ) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3839 การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2564 ที่ สร 0023.2/ว 3837 ลว. 30 ก.ค. 2564 สำรวจความต้องการทีนตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3838 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรมา 2019 (โควิด 19) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2564 สร 0023.3/ว 3822 การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest