สร 85502/ว 209 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว จำนวน 8 โครงการ (30 มี.ค. 2560)
สร 78202/ว 243 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอำปึล (30 มี.ค. 2560)
สร 729.02/ 460 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (31 มี.ค. 2560)
สร 51021.1/ว 997 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง คัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (5 เม.ย. 2560)
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างภายในพื้นที่ตำบลตาอ็อง จำนวน 3 โครงการ (7 เม.ย. 2560)
สร 73702/163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง ประกวดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านตรม ม.7 ต.นาบัว (27 มี.ค. 2560)
สร 74502/ 380 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ (27 มี.ค. 2560)
สร 52002/ 683 ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ (Jet Aerator) เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า มีระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด (23 มี.ค. 2560)
สร 800.02/ว 157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 7 (8 มี.ค. 2560)
สร 85501/ว 110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (21 ก.พ. 2560)