สร52106/ว172 ลว 23 ธันวาคม 2559 ประกาส ทต.กังแอน เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาฯ (9 ม.ค. 2560)
สร77902/ว587 ลว 27 ธันวาคม 2559 ประกาศอบต.จีกแดก เรื่อง รายละเอียดราคากลาง (9 ม.ค. 2560)
สร83802/937 ลว 26 ธันวาคม 2559 ประกาศอบต.สำเภาลูน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานฯ (6 ม.ค. 2560)
สร78302/ว089 ลว 27 ธันวาคม 2559 ประกาศ อบต.โชคนาสาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (6 ม.ค. 2560)
สร861.02/ว869 ลว 26 ธันวาคม 2559 ประกาศอบต.ทุ่งกุลา เรื่อง ดำเนินการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (4 ม.ค. 2560)
สร78702/ว1447 ลว 27 ธันวาคม 2559 ประกาศ อบต.ตระเปียงเตีย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (9 ม.ค. 2560)
สร51021.1/ว3911 ลว 30 ธันวาคม 2559 ประกาศ อบจ. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงงวดงานและกำหนดการยื่นซองสอบราคา (9 ม.ค. 2560)
สร71002/ว1148 ลว 30 ธันวาคม 2559 ประกาศ อบต.กระเทียม เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ (9 ม.ค. 2560)
สร800.02/ว716 ลว 14 ธันวาคม 2559 ประกาศอบต.นานวน เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ (19 ธ.ค. 2559)
สร85402/969 ลว 13 ธันวาคม 2559 ประดาศเทสบาลตำบลหมื่นศรี เรื่อง สอบราคาจ้าง (19 ธ.ค. 2559)