- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกระโดน หมู่ที่ 9 (17 มี.ค. 2560)
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจบก หมู่ที่ 4 (17 มี.ค. 2560)
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยะสุข หมู่ที่ 3 (17 มี.ค. 2560)
สร 83202/108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (9 มี.ค. 2560)
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง งานสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ประเภท งานอาคาร จำนวน 1 โครงการ และโครงการจ้างเหมาขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ จำนวน 2 โครงการ (13 มี.ค. 2560)
สร 79302/172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง สอบราคาจ้าง (9 มี.ค. 2560)
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านตะแบง (7 มี.ค. 2560)
สร75703/ว172 ลว 1 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้าง (6 มี.ค. 2560)
สร 84304/ว 147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (24 ก.พ. 2560)
สร84002/155 ลว 1 มีนาคม 2560 ขอนำส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ปร.4-5)(แบบ ปปช.01) (6 มี.ค. 2560)