สร 78302/ว 012 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสาม เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (20 ก.พ. 2560)
สร 84304/ว 095 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (20 ก.พ. 2560)
สร 71502/ 212 ประกาศเทศบาลตำลแคน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (23 มี.ค. 2560)
สร 79502/ 62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.4 บ้านตะแบง (2 มี.ค. 2560)
สร 53202/230 ประกาศเทศบาลตำบลสังขะ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (9 มี.ค. 2560)
สร 800.02/ว 169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ม.6 (13 มี.ค. 2560)
สร 729.02/361 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (9 มี.ค. 2560)
สร 86302/116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ จำนวน 7 โครงการ (21 มี.ค. 2560)
สร 77502/ 179 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ถนนภายในหมู่บ้าน บ.โคกยาง ม.1 - บ.ใหม่ ม.2) (23 มี.ค. 2560)
สร 71502/200 ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) (23 มี.ค. 2560)