สร 77502/ 227 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านละลม ม.3 - บ้านโคกยาง ม.1) (12 เม.ย. 2560)
สร 52102/ว 052 ประกาศเทศบาลตำบลกังแอน เรื่อง สอบราคาจ้างทำงานโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไปรษณีย์เก่า ทต.กันแอน (28 มี.ค. 2560)
สร 80002/ว 222 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง ผลการสอบราคาจ้าง (28 มี.ค. 2560)
สร 79302/ 172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง สอบราคาจ้าง (10 มี.ค. 2560)
สร 0823.02/ 269 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (10 มี.ค. 2560)
สร 76702/ว 156 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ประสอบราคาจ้าง (7 มี.ค. 2560)
สร 71002/ว 334 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (10 มี.ค. 2560)
สร 85502/ว 209 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว จำนวน 8 โครงการ (30 มี.ค. 2560)
สร 78202/ว 243 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอำปึล (30 มี.ค. 2560)
สร 729.02/ 460 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (31 มี.ค. 2560)