สร 73702/326 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน (โดยวิธี Pavement In - Place recycling) (21 มิ.ย. 2560)
สร 729.02/698 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (9 มิ.ย. 2560)
สร 729.02/719 ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 79 รายการ (9 มิ.ย. 2560)
สร 76303/0313 ประมูลจ้างจำนวน 1 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (9 มิ.ย. 2560)
สร 71202/330 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 16 โครงการ (9 มิ.ย. 2560)
สร 74502/777 สอบราคาซื้อรถยนต์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (16 มิ.ย. 2560)
สร 84304/ว415 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (14 มิ.ย. 2560)
สร 79302/385 ประกาศสอบราคาจ้าง (14 มิ.ย. 2560)
สร 71902/ 330 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ตำบลเฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทณ์ 5 โครงการ (8 มิ.ย. 2560)
สร 71902/320 ลว 9 มิถุนายน 2560 ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง (19 มิ.ย. 2560)