สร 74502/ 493 รายงานผลการดำเนินการแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (24 เม.ย. 2560)
สร 71202/237 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 16 โครงการ (24 เม.ย. 2560)
สร 71102/ว 78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (24 เม.ย. 2560)
สร 86202/ว 178 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.บัวเชด (24 เม.ย. 2560)
สร 53202/430 ประกาศเทศบาลตำบลสังขะ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนอนุบาล(ตอกเสาเข็ม) ของโรงเรียนเทศบาลสังขะ (24 เม.ย. 2560)
สร 75703/ 262 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (18 เม.ย. 2560)
สร 84304 / ว 268 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (18 เม.ย. 2560)
สร 72902/ 493 -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างภายในพื้นที่ตำบลตาอ็อง จำนวน 3 โครงการ (18 เม.ย. 2560)
สร 0721.2/ 346 ประกาศเทศตำบลทุ่งศรีชุมพล เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยจายทอดตลาด จำนวน 108 รายการ (18 เม.ย. 2560)
สร 72502/ 149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม จำนวน 2 โครงการ (18 เม.ย. 2560)