สร 85501/ว 110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1 มี.ค. 2560)
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ เรื่อง สอบราคาจ้าง 2 โครงการ (1 มี.ค. 2560)
สร 800.02/ 125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 7 ตำบลนานวนอำเภอสนม - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2079 หมู่ที่ 7 ต.นานวน (28 ก.พ. 2560)
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร อบต.เกาะแก้ว บ้านโนนสวรค์ ม.7 (27 ก.พ. 2560)
สร 85402/107 ประกาศเทศบาลตำบลหมื่นศรี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านศิริพัฒน์ (23 ก.พ. 2560)
สร 78302/ว 17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมส้รางผิวทาง เชื่อมระหว่างหมู่บ้านถนนหัก หมู่ที่ 5 - บ้านพยุงสุข หมู่ที่ 6 (10 ก.พ. 2560)
สร 73402/ว 89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (9 ก.พ. 2560)
สร 80303/ว 52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนน เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23 ก.พ. 2560)
สร 75502/ 243 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง สรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขิน บริเวณทำนบบ้านตราด หมู่ที่ 5 บ้านตราด ตำบลสำโรง (14 ก.พ. 2560)
สร 71502/ 113 ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังกอ บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 12 ต.แคน อ.สนม (21 ก.พ. 2560)