- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง (25 ก.ค. 2560)
- ขอตเขตดำเนินงาน(Terms of Reference:TOR) การจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Transparency Assesment: ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมา... (24 ก.ค. 2560)
สร 52002/ 1695 ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดนตรีวงสตริงคอมโบ้ (19 ก.ค. 2560)
สร 82002/ 378 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (17 พ.ค. 2560)
สร 83202/ 329 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (4 ก.ค. 2560)
สร 79302/ 462 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลตาเบา โดยวิธีตกลงราคา (30 มิ.ย. 2560)
สร 76502/ 431 ประกาศเทศบาลตำบลกาบเชิง เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็น โดยวิธีขายทอดตลาด (3 ก.ค. 2560)
สร 84102/ 484 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) เส้นทาง สายจากหน้าโรงเรียนบ้านอาโพนถึงเขตสุริโยทัย หมู่ที่ 6 บ้านอาโพน (30 มิ.ย. 2560)
สร 82202/ว 610 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนครก เรื่อง การประมูลการจ้างด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.1 ชั้น (หอประชุม) ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนครก (21 มิ.ย. 2560)
สร 749.02/ 325 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ม.7 - ม.6 (22 มิ.ย. 2560)