สร 733.02/ว 51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในตำบลเทนมีย์ จำนวน 13 โครงการ (8 มี.ค. 2560)
สร 84304/193 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (16 มี.ค. 2560)
สร 77502/168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบ้านโคลด ม.6 (16 มี.ค. 2560)
สร 53202/294 ประกาศเทศบาลตำบลสังขะ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสังขะ จำนวน 35 อัตรา (16 มี.ค. 2560)
สร 53202/283 ประกาศเทศบาลตำบลสังขะ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในกองการศึกษาทต.สังขะ จำนวน 12 อัตรา (16 มี.ค. 2560)
สร 73702/93 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว (1 มี.ค. 2560)
สร 71202/178 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (16 มี.ค. 2560)
สร 71902/153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เรื่อง ประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 10 บ้านสกร็อม (16 มี.ค. 2560)
สร 749.02/ 162 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.ราม (17 มี.ค. 2560)
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหาญ หมู่ที่ 10 (17 มี.ค. 2560)