ชื่อ  : นายรุ่งธรรม คล้ายแก้ว
ตำแหน่ง  : ท้องถิ่นอำเภอโนนนารายณ์
ชื่อ  : นางอารีย์  เจริญรักษ์
ตำแหน่ง  : ท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี
ชื่อ  : นางอภิญญา รื่นสนธิ์
ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์
ชื่อ  : นายสุธี ทองนรินทร์
ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอกาบเชิง
ชื่อ  : นางสาวสุราลัย แตะต้อง
ตำแหน่ง  : ท้องถิ่นอำเภอสังขะ
ชื่อ  : นายธนกฤต รัมยานนท์
ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอจอมพระ
ชื่อ  : นางรัชนีกร เพิ่มพร
ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอรัตนบุรี
ชื่อ  : นางสมพร บุตรโส
ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอศีขรภูมิ
ชื่อ  : นางวรรณา ปรักเจริญ
ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอสังขะ