ชื่อ  : นายสมพงษ์ ศรีสัตยเสถียร
ตำแหน่ง  : ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์
ชื่อ  : นายชยพล กองเมืองปัก
ตำแหน่ง  : ท้องถิ่นอำเภอปราสาท
ชื่อ  : นายวัชรินทร์ จันทเขต
ตำแหน่ง  : ท้องถิ่นอำเภอศรีณรงค์
ชื่อ  : นายกิติ ลี้อุดม
ตำแหน่ง  : ท้องถิ่นอำเภอท่าตูม
ชื่อ  : นางจุรี ยอดใส
ตำแหน่ง  : ท้องถิ่นอำเภอสนม
ชื่อ  : นายสมนึก ชัยศรี
ตำแหน่ง  : ท้องถิ่นอำเภอรัตนบุรี
ชื่อ  : นายคงกฤช แย้มศรี
ตำแหน่ง  : ท้องถิ่นอำเภอจอมพระ
ชื่อ  : นายประเด็น ขุมทอง
ตำแหน่ง  : ท้องถิ่นอำเภอศีขรภูมิ
ชื่อ  : ว่าที่ ร.ต.ชาตรี มารอบ
ตำแหน่ง  : ท้องถิ่นอำเภอสำโรงทาบ
ชื่อ  : นายธีรพูนชัย มุงคุล
ตำแหน่ง  : ท้องถิ่นอำเภอพนมดงรัก
ชื่อ  : นายสุดพนม เพิ่มมี
ตำแหน่ง  : ท้องถิ่นอำเภอบัวเชด
ชื่อ  : นางสุธาสินี บุญใส
ตำแหน่ง  : ท้องถิ่นอำเภอลำดวน
ชื่อ  : นายเจตนิพันธ์ ยอดเครือ
ตำแหน่ง  : ท้องถิ่นอำเภอกาบเชิง
ชื่อ  : นางรัตนา ภู่กัน
ตำแหน่ง  : ท้องถิ่นอำเภอเขวาสินรินทร์