ชื่อ : นายรุ่งธรรม คล้ายแก้ว
ตำแหน่ง : ท้องถิ่นอำเภอโนนนารายณ์
ที่อยู่ : -
โทรศัพท์ : -